ระบบวัสดุสิ้นเปลือง

เป็นระบบที่ใช้ในการตรวจสอบ และ ดูแลข้อมูลของวัสดุสิ้นเปลืองใน สำนักงาน และ สายการผลิต โดยมีคุณสมบัติ และ คุณลักษณะของการใช้งานดังต่อไปนี้

แผนภูมิขบวนการทำงานของระบบ (เหมือนบนจอภาพที่ใช้งานจริง)

  • มีความสามารถในการดูแลขบวนการ และ หน้าจอต่างๆเท่ากับระบบสินค้าคงคลัง แต่แยกตารางข้อมูลปริมาณสินค้า (Goods Balance) และ ขบวนการออกมาใช้งานตามหน้าที่เรื่องวัสดุสิ้นเปลืองได้ชัดเจนทำให้ระบบสินค้าคงคลัง และ ระบบวัสดุสิ้นเปลืองแยกกันทำงานได้อย่างกระชับ และ รวดเร็ว
  • บันทึก และ ตรวจสอบ รายละเอียดข้อมูลของวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับสำนักงาน การผลิต และ การซ่อมบำรุง โดยมีตารางรองรับการเก็บรายละเอียดแยกต่างหาก มีผลทำให้ทำงานได้รวดร็วทั้งระบบ
  • รองรับขบวนการจัดซื้อ ตรวจรับเข้าคลัง เบิกจ่าย คืน สูญเสีย และ ปรับปรุงของการใช้งานแต่ละหน่วยงานตามรหัสองค์กร อย่างครบวงจร
  • ตรวจสอบ คำนวณ และ บันทึก มูลค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้หมดไปเพื่อทำการ ลงบัญชีให้อัตโนมัติได้
  • บันทึกรายละเอียดข้อมูลทางบัญชีได้ละเอียด ตั้งแต่ก่อนการบันทึกรายการ (Journal Before Transaction Post) และ ก่อนทำการลงสมุดบัญชี (Journal Before GL Post ) และ หลังบันทึกเข้าสมุดบัญชี (After GL Post)
  • รายงานรายละเอียด และ สรุป ข้อมูลการเบิก ปริมาณสินค้าคงคลังของวัสดุสำนักงานอย่างละเอียด
  • มี Supply Data Cube และ Data Extraction Package มาตรฐานที่มีรายละเอียดให้ใช้ในการวิเคราะห์การเบิกวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ตามประเภท Office, Production และ Maintenance และ ต้นทุนที่เบิกจ่ายตามแผนกได้ตามมุมมองที่ต้องการโดยใช้ Business Intelligent Tools ที่ต้องการได้เอง