ระบบข้อมูลผู้จำหน่าย และ การจัดซื้อ

เป็นระบบที่ใช้ในการดูแลฐานข้อมูลหลักที่เกี่ยวข้องกับผู้จำหน่ายสินค้า และ ขบวนการจัดซื้อสินค้าตั้งแต่การขออนุมัติจัดซื้อสินค้า การรวบรวมใบขอซื้อสินค้าเพื่อออกใบสั่งซื้อสินค้า การปรับปรุงใบสั่งซื้อสินค้าตามความเป็นจริงเพื่อตรวจรับสินค้าเข้าคลังสินค้า ทำการติดตามสินค้าค้างส่ง คืนสินค้าให้ผู้จำหน่าย โดยมีคุณสมบัติ และ คุณลักษณะของการใช้งานดังต่อไปนี้

แผนภูมิขบวนการทำงานของระบบ (เหมือนบนจอภาพที่ใช้งานจริง)

 • กำหนดรายละเอียดข้อมูลของผู้จำหน่ายสินค้า ข้อมูลสินค้า หรือ บริการ ราคา หน่วยนับ และ ข้อมูลมาตรฐาน ISO 9000 ของผู้จำหน่ายสินค้าแต่ละราย
 • กำหนดที่อยู่ทั้งหมดของสาขาต่างๆ เพื่อให้เลือกสาขาที่ ออกใบสั่งซื้อ รับของ วางบิล และ ชำระเงิน ได้ถูกสถานที่
 • รองรับทำการสั่งซิ้อสินค้าที่มี 2 หน่วยนับ เช่น ซื้อเป็นม้วน คิดราคาตามน้ำหนักจริง
 • ใช้ขบวนการจัดซื้อเชื่อมโยงข้อมูล การทำใบขอจัดซื้อ (Purchase Requisition) จากหน่วยงานต่างๆ การรวบรวมรายการสินค้าจากใบสั่งขอจัดซื้อเพื่อเลือกผู้จำหน่ายของแต่ละรายการสินค้า วันที่ๆ ต้องการรับสินค้า แยกใบสั่งซื้อออกตามวันที่ส่งสินค้า ตามรายชื่อผู้จำหน่ายสินค้า ตามคลังสินค้า พิมพ์ใบสั่งซื้อสินค้า และ ส่งใบสั่งซื้อทั้งทางอิเมล์ โทรสาร หรือ กระดาษให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และ โปร่งใส
 • ทำใบสั้งซื้อโดยตรงในกรณีที่ไม่ต้องออกใบขอสั่งซื้อก่อน หรือ ปรับปรุงใบสั่งซื้อที่มีการอนุมัติ และ รับสินค้าไปบางส่วนแล้วตามข้อมูลการรับสินค้าที่ส่งมา ช่วยให้ไม่มีใบลดหนี้ และ ใบเพิ่มหนี้ ในระบบงานเนื่องจากการส่งสินค้าไม่ตรงตามจำนวนเสมอๆ โดยทำการออกใบสั่งซื้อ/ใบรับสินค้าให้ผู้จำหน่ายสินค้า หลังการตรวจนับสินค้าถูกต้องแล้ว ก็พร้อมให้รับวางบิล และ ทำการชำระเงินได้ทันทีถ้าต้องการ
 • เก็บข้อมูลของรายการส่งเสริมการขายของผู้จำหน่ายสินค้าแต่ละรายเพื่อเรียกข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาการสั่งสินค้าให้ได้ความคุ้มค่า และ เหมาะสมที่สุด
 • มีระบบสั่งซื้อแบบเบ็ตเตล็ด ที่ไม่จำเป็นต้องตั้งรหัสสินค้า และ และไม่รับสินค้าเข้าคลัง แต่สามารถตรวจสอบจำนวนการรับสินค้าได้ครบตามจำนวน และ ให้ข้อมูลกับระบบบัญชีได้โดยตรง ให้ความคล่องในการจัดซื้อสินค้าทั่วไป
 • ทำใบสั่งซื้อสินค้าชนิดเดียวกันแต่ต้องการวันส่งสินค้าคนละวันกันได้หลายสินค้า และ หลายรายการในใบสั่งซื้อสินค้าใบเดียวกัน
 • ตรวจสอบและควบคุม ขบวนการการรับสินค้าบางส่วน ทั้งหมด การแลกเปลี่ยนสินค้า และ การคืนสินค้า เพื่อตั้งยอดเจ้าหนี้ได้ถูกต้อง
 • ทำการปรับวันที่ต้องการรับสินค้าของแต่ละรายการจากใบสั่งซื้อสินค้าที่มีการรับสินค้าแล้วได้เพื่อให้ถูกต้องตามการทำงานจริง
 • เมื่อลบใบสั่งซื้อสินค้า แล้วคืนสถานะใบขอสั่งซื้อให้นำมาทำเป็นใบสั่งซื้อสินค้าได้ใหม่โดยไม่ต้องทำใบสั่งขอจัดซื้ออีก
 • ยกเลิกใบสั่งซื้อสินค้าเฉพาะรายการที่ส่งสินค้ายังไม่ครบแต่ไม่ต้องการรับสินค้าแล้วออกจากรายการสั่งซื้อสินค้าคงค้างในใบนั้นได้ แล้ว นำสินค้าที่ยกเลิกมาทำเป็นใบสั่งซื้อได้ใหม่ในครั้งต่อไปโดยไม่ต้องทำใบขอจัดซื้อใหม่อีก
 • บันทึกรายละเอียดข้อมูลทางบัญชีได้ละเอียด ตั้งแต่ก่อนการบันทึกรายการ (Journal Before Transaction Post) และ ก่อนทำการลงสมุดบัญชี (Journal Before GL Post ) และ หลังบันทึกเข้าสมุดบัญชี (After GL Post)
 • มีรายงานมาตรฐานที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์การจัดซื้อ (Purchase Analysis) ที่ช่วยให้ทำการตรวจสอบ ราคา จำนวน และ ประวัติการจัดซื้อย้อนหลังได้ง่าย
 • มี Purchase Data Cube และ Data Extraction Package มาตรฐานที่มีรายละเอียดให้ใช้ในการวิเคราะห์ผู้จำหน่ายและ การจัดซื้อสินค้า/บริการได้ตามมุมมองที่ต้องการโดยใช้ Business Intelligent Tools ที่ต้องการได้เอง