ระบบวางแผน และ ควบคุมการผลิต

เป็นระบบที่ใช้ในการวางแผน คำนวณ และ เปลี่ยนแปลงแผนการผลิต ที่ครอบคลุมถึง วัตถุดิบวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ในการผลิต เครื่องจักร และ บุคคลากรที่จำเป็น โดยมีคุณสมบัติ และ คุณลักษณะของการใช้งานดังต่อไปนี้

แผนภูมิขบวนการทำงานของระบบ (เหมือนบนจอภาพที่ใช้งานจริง)

 • กำหนด และ บันทึกแผนการผลิต ขบวนการผลิต และ ขั้นตอนที่ใช้ในแต่ละขบวนการผลิตสำหรับแต่ละแผนการผลิตนั้นๆ ได้ไม่จำกัด
 • กำหนด และ บันทึกแผนการผลิตได้หลายแผน (Version) โดยแต่ละแผนการผลิต สามารถเก็บแผนย่อย (Revision) ได้ไม่จำกัดโดยเลือกดูแผนการผลิตรวม หรือ บางส่วนเป็นรูปแบบตารางปฏิทิน ย้ายวันในปฏิทิน คำนวณแผนใหม่ แล้ว บอกสถานะข้อจำกัดด้วยสีต่างๆ พร้อมข้อมูลที่เข้าใจง่าย ทำให้การปรับปรุงแผนการผลิตสะดวกรวดเร็ว
 • ใช้หน้าจอ Multi-WIP Graphic Process Desin ออกแบบ  ขบวนการผลิตของแต่ละสายการผลิต (Production Line Process) ได้ไม่จำกัด โดยในแต่ละสายการผลิตจะบันทึกขั้นตอนที่ใช้ในสายการผลิต Work In Process (WIP) ได้ต่อเนื่องกันหลายๆ WIP และ สามารถ Drill Down ได้ไม่จำกัดความลึก (Multi-layers) ตั้งแต่ต้นจนครบขบวนการผลิตแต่ละผลิตภัณฑ์ แล้วถูกนำไปใช้ในการวางแผน และ ควบคุม การผลิตโดยแต่ละขั้นตอนมีข้อมูลเบื้องต้นดังต่อไปนี้
          – ประเภทของเครื่องจักร ปริมาณ วัตถุดิบ และ วัสดุสิ้นเปลือง และ บุคคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการผลิต
          – ประมาณการของปริมาณผลผลิตของ สินค้าสำเร็จรูป สินค้าเพื่อรอการผลิตต่อ (Semi-finished Goods) ผลพลอยได้ และ อัตราสูญเสีย
          – ต้นทุนมาตรฐานของการผลิต
  จากนั้นก็เรียกเอา Multi-WIP Graphic Process Desin ที่ออกแบบและใส่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสร็จแล้วมาใช้ในการควบคุมขบวนการผลิตได้เลย ดังตัวอย่างในรูป

 • คำนวณ และ บันทึกจำนวน และ ปริมาณ เครื่องจักร วัตถุดิบ และ บุคลากรที่ต้องใช้ใน แต่ละ แผนการผลิต โดยทำการออกใบขอซื้อ (Purchase Requisition) เป็นแบบอัตโนมัติ ในกรณีที่วัตถุดิบไม่เพียงพอ และ ทำการแจ้งจำนวนบุคคลากรที่ต้องการไม่เพียงพอ
 • รองรับการคำนวณข้อมูลการวางแผนการผลิตใช้งานหน้าจอร่วมกับ Microsoft Excel และ Microsoft Project ที่ใช้ง่าย และ คล่องตัวในการเพิ่มสูตร ความสัมพันธ์ในการคำนวณต่างๆ ตามความต้องการด้วยตัวเองได้
 • คำนวณ และ บันทึกจำนวน และ ปริมาณ เครื่องจักร วัตถุดิบ และ บุคลากรที่ต้องใช้ใน แต่ละ แผนการผลิต โดยทำการออกใบขอซื้อ (Purchase Requisition) เป็นแบบอัตโนมัติ ในกรณีที่วัตถุดิบไม่เพียงพอ และ ทำการแจ้งจำนวนบุคคลากรที่ต้องการไม่เพียงพอ
 • กำหนด และ บันทึกประวัติข้อมูลการผลิตของ Batch และ Lot ต่างๆ โดยละเอียด ทำให้สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง เพื่อเรียกสินค้าที่ตรวจพบว่ามีปัญหากลับคืนจากลูกค้า
 • สามารถเชื่อมต่อขบวนการเข้ากับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เพื่อนำผลการผลิตเข้าสู่ระบบได้โดยตรง
 • บันทึกรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางระบบบัญชีได้ละเอียด และ อัตโนมัติทั้ง แบบก่อนการบันทึกรายการ (Before Transaction Post) และ ก่อนทำการลงสมุดบัญชี (Voucher Before GL Post ) และ หลังบันทึกเข้าสมุดบัญชี (Voucher After GL Post)
 • มี Production Planning Data Cube และ Data Extraction Package มาตรฐานที่มีรายละเอียดให้ใช้ในการวิเคราะห์ทรัพยาการ ขบวนการผลิต ผลผลิตและ ค่าใช้จ่ายในการผลิต ได้ตามมุมมองที่ต้องการโดยใช้ Business Intelligent Tools ที่ต้องการได้เอง