ระบบซ่อมบำรุง

เป็นระบบที่ใช้ในการวางแผนตารางเวลาการซ่อมบำรุงรักษา และ ใช้ในการดูแลรักษาด่วนกับทรัพย์สินถาวร และ เครื่องใช้ในสำนักงานที่อยู่ในบริษัทโดยมีคุณสมบัติ และ คุณลักษณะของการใช้งานดังต่อไปนี้

แผนภูมิขบวนการทำงานของระบบ (เหมือนบนจอภาพที่ใช้งานจริง)

  • กำหนดข้อมูลทรัพย์สินถาวรที่ต้องการให้มีการซ่อมบำรุง และ ในตารางเวลาการซ่อมบำรุงรักษาของแต่ละรายการทรัพย์สิน ที่เปิดดูได้จาก Microsoft Outlook
  • กำหนดสูตรส่วนประกอบวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องใช้ในการซ่อมบำรุงในแต่ละครั้ง และ คุณสมบัติของบุคคลากรที่ต้องใช้ของแต่ละรายการทรัพย์สินเพื่อใช้ในการเบิกไปซ่อมบำรุง และ สั่งคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม พร้อมคำนวณต้นทุนมาตรฐาน
  • รับใบแจ้งซ่อมจากหน่วยงานต่างๆ แล้วเช็คจำนวนอุปกรณ์/อะไหล่จากคลังวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อออกใบขอสั่งซื้อในส่วนที่ต้องการ
  • สามารเปิดใบสั่งซ่อมตามตารางเวลา หรือ ใบสั่งซ่อมด่วน แล้วติดตาม และ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้ามาเปิดดูแล้วร่วมกันบันทึกบันทึกรายละเอียดการดำเนินการทั้งหมดไว้ใน Microsoft Exchange + Outlook
  • คำนวนต้นทุนใบสั่งซ่อม เช่น วัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องใช้ในการซ่อมบำรุง ค่าแรง ค่าใช้จ่าย อื่นๆ ในการซ่อมบำรุงใน ตั้งแต่เปิดใบสั่งซ่อมแต่ละครั้งจนปิดใบสั่งซ่อม
  • สามารประเมิณประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงตั้งแต่การแจ้งซ่อมจนเสร็จสิ้นตามขบวนการ
  • บันทึกต้นทุนการซ่อมบำรุงลงในบัญชีแยกประเภทตามรหัสของหน่วยงานในองค์กรที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ได้อย่างละเอียด
  • บันทึกรายละเอียดข้อมูลทางบัญชีได้ละเอียด ตั้งแต่ก่อนการบันทึกรายการ (Before Transaction Post) และ ก่อนทำการลงสมุดบัญชี (Voucher Before GL Post ) และ หลังบันทึกเข้าสมุดบัญชี (Voucher after GL Post)
  • มี Maintenance Data Cube และ Data Extraction Package มาตรฐานที่มีรายละเอียดให้ใช้ในการวิเคราะห์ทรัพยากร และ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงได้ตามมุมมองที่ต้องการโดยใช้ Business Intelligent Tools ที่ต้องการได้เอง