ระบบสินค้าคงคลัง

เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารสินค้าในคลังสินค้า ทำรายการเคลื่อนไหวของสินค้าทั้งหมด แล้ว ออกรายงานของ การรับเข้า จอง จ่ายออก และ ปรับปรุงยอดคงเหลือ ในคลังสินค้าให้ถูกต้องเสมอ โดยมีคุณสมบัติ และ คุณลักษณะของการใช้งานดังต่อไปนี้

แผนภูมิขบวนการทำงานของระบบ (เหมือนบนจอภาพที่ใช้งานจริง)

 • บันทึกรายละเอียดความต้องการของสินค้าของลูกค้า (Customer Requirement)
 • กำหนดประเภทสินค้าใหม่ รหัสสินค้าใหม่ และ ชื่อลูกค้าใหม่ที่ต้องการผลิตสินค้าชนิดใหม่
 • กำหนดโครงสร้างส่วนประกอบรหัสวัตถุดิบเบื้องต้นต่างๆ (Formula or Tentative BOM) เพื่อทำการทดลองสร้างต้นแบบตามการทดสอบแต่ละครั้ง (Revision)
 • กำหนดประเภท และ รายละเอียดการตรวจสอบคุณภาพ (QC/QA) ทางกายภาพ (Physical), เคมี (Chemical) และ ชีวะภาพ (Biological) เพื่อให้ปรากฎในขบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนรับเข้าคลัง
 • ทำการทดลองผลิต และ บันทึกผลการทดสอบสินค้าใหม่ตามรุ่น (Revision) ของการทดสอบจนเป็นที่ยอมรับ
 • กำหนดข้อมูลคุณสมบัติ (Specification) ของสินค้าที่ผ่านการทดลอง พร้อมสูตร และ ขบวนการผลิต
 • กำหนดข้อมูลบรรจุภัณฑ์ที่จะใช้กับสินค้าใหม่
 • คำนวณต้นทุนสินค้าต่อหน่วย และ บันทึกต้นทุนส่วนประกอบวัตถุดิบที่ใช้ในขบวนการผลิตขึ้นมาเป็นสินค้า
 • กำหนดสูตรการผลิต (Final BOM) ที่จะนำไปใช้ในการเบิกของเข้าสู่สายการผลิต และ วางแผนการผลิต
 • บันทึก และ อนุมัติรหัสสินค้า ส่วนประกอบ (BOM) และ ต้นทุนใหม่เพื่อนำข้อมูลเกี่ยวข้องทั้งหมดข้างต้นเพื่อให้ ระบบคลังสินค้า ระบบลูกค้าและการขาย ระบบผู้จำหน่ายและจัดซื้อ และ ระบบบัญชีต้นทุนเพื่อพร้อมทำการซื้อวัตถุดิบมาผลิต และ ขายในวันที่เริ่มต้นสินค้าใหม่ตามต้องการ
 • มี R/D Data Cube และ Data Extraction Package มาตรฐานที่มีรายละเอียดให้ใช้ในการวิเคราะห์การทำต้นแบบสินค้า และ ต้นทุนมาตรฐานได้ตามมุมมองที่ต้องการโดยใช้ Business Intelligent Tools ที่ต้องการได้เอง