ระบบบุคคล และ จ่ายผลตอบแทน

เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล และ การจ่ายค่าจ้างให้พนักงานไทยและต่างด้าวในบริษัท โดยมีคุณสมบัติ และ คุณลักษณะของการใช้งานดังต่อไปนี้

แผนภูมิขบวนการทำงานของระบบ (เหมือนบนจอภาพที่ใช้งานจริง)

ระบบทั้งหมดทำงานร่วมกับ MS Outlook เพื่อ

 • บันทึกวันเวลาต่างๆ ที่ต้องมีการแจ้งเตือนเรื่องต่างๆ รับส่งอีเมลภายใน/ภายนอกเพื่อขออนุมัติ แล้ว บัททึกรับการตอบอนุมัติหรือปฏิเสธ และ ช่วยเตือนใน Outlook Calendar ล่วงหน้าเพื่อจัดตารางงานให้สอดคล้องกัน
 • เก็บประวัติพนักงานในบริษัท บริษัท/ผู้สอนที่ให้การฝึกอบรม ไว้ใน Contact และ เพื่อเก็บข้อมูลอิเลคโทรนิคส์ อื่นๆ ได้อีกหลายรูปแบบที่ Outlook supports ตามต้องการเช่น นามบัตร รูปภาพ แผนที่ เอกสารสัญญา และ อื่นๆ
 • บันทึกข้อมูลห้องฝึกอบรม จองห้องฝึกอบรม ส่งอีเมลแจ้ง ผู้ฝึกอบรม และ พนักงานทราบถึงตารางสอน และ สถานที่ฝึกอบรม

ประกอบไปด้วยขบวนการหลักดังนี้

 • ระบบโครงสร้างองค์กร และ วางแผนอัตรากำลังคน (Workforce Planning)
 • ระบบสรรหากำลังคน (Workforce Acquisition)
 • ระบบบริหารอัตรากำลัง (Workforce Management)
   – ระบบจัดเก็บประวัติกำลังคนทั้งหมด (Human Resource)
  • – ระบบบันทึกการปฏิบัติการของกำลังคน (Time and Attendance)
  • – ระบบการจัดทำเงินเดือน (Payroll/Employee Benefits)
  • – ระบบการฝึกอบรม และ ประเมินผล (Training and Competency)
  • – ระบบประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติการ (Performance Appraisal)
  • – ระบบสวัสดิการ (Welfare)
 • ระบบการดูแลข้อมูลส่วนตัว (Self Service)
 • ระบบวิเคราะห์ และ รายงานของระบบต่างๆ (Analytic and Report)

ในระบบทั้งหมดข้างต้นสามารถใช้งานในเรื่องที่ให้ความคล่องตัวสูงโดยสังเขปดังต่อไปนี้

 • วางแผนกำลังคนตามตำแหน่งงานในแผนกต่างๆ ประเมินงบประมาณ ปรับปรุงการกำหนดรหัสแผนก และ รหัสพนักงาน ตามโครงสร้างองค์กรของบริษัท
 • ลงประกาศรับสมัครงานตามตำแหน่งงานที่ได้วางแผนไว้ในการวางแผนกำลังคน
 • บริหารกำลังคนตั้งแต่รับเข้าทดลองงานบันทึกข้อมูลประวัติพร้อมรูปถ่าย ประวัติการทำงาน การอบรม ค่าจ้าง การปรับอัตราค่าจ้าง คุณสมบัติต่างๆ ของพนักงานทุกคนตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน
 • กำหนดตารางงานต้นแบบที่ง่ายในการสำเนาให้กับพนักงานหลายๆ นำข้อมูลเวลาทำงานจากระบบบันทึกเวลาเข้าระบบได้ทุกยี่ห้อ และ นำข้อมูลบันทึกเข้างาน เลิกงาน มาใช้เปรียบเทียบกับตารางงาน ลางาน เพื่อตรวจ มาสาย ขาดงาน เลิกงานก่อน ให้/หัก คะแนน และ อื่นๆเพื่อคำนวณค่าจ้างได้อย่างละเอียดและถูกต้อง
 • มี Rules Table เอาไว้ให้เก็บการตั้งค่ากำหนดกฎระเบียบต่างๆ ได้ทุกเรื่องอย่างคล่องตัว และ สามารถนำกฏมาร้อยเรียงกันแบบ Workflow เพื่อรองรับกฏระเบียบที่ซับซ้อนได้ไม่จำกัด
 • วางแผนการฝึกอบรม บันทึกการอบรม และ ออกรายงานส่งกระทรวงแรงงาน
 • ใข้ระบบ Core And Functional Competency ที่คล่องตัวในการปรับเปลี่ยนหัวข้อ และ มาตราฐานการประเมินศักยภาพ และ ประสิทธิภาพในการทำงาน ตามตำแหน่ง และ ลักษณะงานที่ทำ
 • รองรับการจ่ายเงินจากหลายแผนกให้พนักงานหนึ่งคน
 • รองรับการคำนวณ การปรับเงินเดือน การผ่อนชำระการกู้ยืมเงิน การชำระเบี้ยประกันภัย ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยง ลงในระบบการจ่ายค่าจ้างได้อย่างละเอียด
 • รองรับการกำหนดรหัสบัญชีตามประเภทของค่าจ้าง และ สรุปส่งข้อมูลให้กับระบบบัญชีแยกประเภท
 • บันทึกรายละเอียดข้อมูลทางบัญชีได้ละเอียด ตั้งแต่ก่อนการบันทึกรายการ (Journal Before Transaction Post) และ ก่อนทำการลงสมุดบัญชี (Journal Before GL Post ) และ หลังบันทึกเข้าสมุดบัญชี (After GL Post)
 • ทำรายงานสรุป และ พิมพ์ใบแจ้งค่าจ้างประจำเดือน และ ภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และ ทำข้อมูลส่งธนาคารเพื่อตัดเงินเข้าบัญชีของพนักงาน
 • มี Data Extraction Package (Extract, Tranform and Load) ดึงข้อมูลที่ต้องวิเคราะห์เข้า Data Cube/Data Warehouse มาตรฐานที่มีรายละเอียดให้ใช้ในการวิเคราะห์ทรัพยาการบุคคล และ ค่าใช้จ่ายเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามมุมมองที่ต้องการโดยใช้ Excel หรือ Business Intelligent Tools ที่ต้องการได้เอง