ระบบบัญชีแยกประเภท

เป็นระบบที่ใช้ในการตั้งค่าทางบัญชีต่างๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ทางบัญชี ทำรายการใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย และ ใบสำคัญทั่วไป และ สร้างรายการใบสำคัญที่เกิดจากรายการที่มาจากระบบปฏิบัติการต่างๆ มาเข้าสมุดบัญชีรายวันเพื่อใช้ดูรายงานต่างๆ ทางบัญชีการเงิน โดยมีคุณสมบัติ และ คุณลักษณะของการใช้งานดังต่อไปนี้

แผนภูมิขบวนการทำงานของระบบ (เหมือนบนจอภาพที่ใช้งานจริง)

 • กำหนดรหัสบัญชีแยกประเภท โดยสามารถกำหนดแต่ละรหัสบัญชีว่าจะแยกใช้กับเงินตราได้หลายสกุล จะใช้แยกตามรหัสแผนกขององค์กร (Department) อยู่ภายใต้ศูนย์ต้นทุน (Center) อยู่ใต้รหัสงบประมาณ (Budget) อยู่ใต้รหัสโครงการ (Project) เพื่อแจกแจงรายละเอียดรายรับ รายจ่ายและ ต้นทุนของแต่ละหน่วยงานได้ชัดเจน
 • กำหนดประเภทของเงินตราสกุลต่างๆ พร้อมทั้งอัตราการแลกเปลี่ยน โดยที่ระบบสามารถเก็บอัตราการแลกเปลี่ยนรายวัน และ รายเดือนเป็นแบบอัตโนมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยผ่าน Internet เพื่อใช้ในการแปลงเป็นค่าสกุลเงินในประเทศ เพื่อทำประมวลผลกำไรขาดทุนที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน
 • กำหนด โครงการ (Project) ต่างๆ พร้อมการใช้งบประมาณ (Budget) รายเดือน และ รายปี ของแต่ละศูนย์ต้นทุน (Center) ที่รวมหลายแผนก (Department) เข้าไว้ด้วยกันแล้ว ออกรายงานเพื่อตรวจสอบยอดรายได้ และ ยอดรายจ่ายเทียบกับงบประมาณตามรหัสขององค์กรได้ตลอดเวลา
 • กำหนดสูตรการคำนวณรายงานทางด้านการเงินแบบต่างๆ (Financial Report Generator) ได้หลายสูตร และ สามารถจัดรูปแบบรายงานได้ตามความต้องการได้เอง ด้วยซอฟต์แวร์มาตรฐานสากล Crystal Report ที่มี Free Runtime
 • ใส่ข้อมูลยอดยกมาจากระบบอื่นเพื่อเริ่มต้นใช้งานในระบบ ActiveERP
 • บันทึกรายการใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย และ ใบสำคัญทั่วไป โดยตรงที่ระบบบัญชีแยกประเภท และ เลือกดึงข้อมูลใบสำคัญจากระบบต่างๆ เช่น ระบบคลังสินค้า ระบบลูกค้าและการขาย ระบบลูกหนี้ ระบบผู้จำหน่ายและจัดซื้อ ระบบเจ้าหนี้ ระบบทรัพยสินถาวร และ ระบบบุคคลและจ่ายผลตอบแทน เข้าสู่ระบบบัญชีแยกประเภท ตามประเภทสมุดบัญชีรายวันโดยอัตโนมัติ
 • กำหนดรูปแบบการบันทึกบัญชี (Voucher Template) และ รูปแบบรหัสเอกสารใบสำคัญเพิ่มเติมจากมาตรฐานได้เองเพื่อค้นหาและดึงไปใช้ในการลงรายการทางบัญชีได้สะดวกรวดเร็ว
 • ปรับปรุงรายการในสมุดรายวันมาตรฐาน: รายวันขาย, รายวันซื้อ, รายวันรับ, รายวันจ่าย, รายวันทั่วไป) และ แบบพิเศษ เช่น รายวันธนาคาร, รายวันอื่นๆ ที่จะกำหนดขึ้นเอง
 • ดึงรายการค่าใช้จ่ายสินค้า และ เบ็ดเตล็ด มาบันทึกเป็นรายการค่าใช้จ่ายแล้วล้างรายการเงินสดย่อย (Petty Cash) ได้โดยตรง
 • เป็นศุนย์รวมการบันทึกรายละเอียดข้อมูลทางบัญชีได้ละเอียด ตั้งแต่ก่อนการบันทึกรายการ (Journal Before Transaction Post) และ ก่อนทำการลงสมุดบัญชี (Journal Before GL Post ) และ หลังบันทึกเข้าสมุดบัญชี (After GL Post)
 • ออกรายงานบัญชีแยกประเภทต่างๆ งบทดลอง งบดุล กำไรขาดทุน และ การเงิน ประจำเดือนได้ตลอดเวลาทั้งรายการที่ไม่ Post และ รายการที่ Posted แล้ว
 • ย้อนวันที่ปิดระบบงานของแต่ละระบบ เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อความถูกต้องของข้อมูลการทำรายการ และ ข้อมูลทางบัญชี
 • มี G/L Data Cube และ Data Extraction Package มาตรฐานให้ใช้ในการวิเคราะห์ทางบัญชี และ การเงินได้ตามมุมมองที่ต้องการโดยใช้ Business Intelligent Tools ที่ต้องการได้เอง