ระบบสินทรัพย์ถาวร

เป็นระบบที่ใช้ในการบันทึก และ ตรวจสอบข้อมูลของทรัพย์สินทุกประเภท โดยมีคุณสมบัติ และ คุณลักษณะของการใช้งานดังต่อไปนี้

แผนภูมิขบวนการทำงานของระบบ (เหมือนบนจอภาพที่ใช้งานจริง)

  • กำหนด และ บันทึกข้อมูลของประเภทของสินทรัพย์ถาวร วิธีการคิดการหักค่าเสื่อม และ อัตราการหักค่าเสื่อมของสินทรัพย์แต่ละรายการ กลุ่มบัญชีที่ใช้ ส่วนประกอบของสินทรัพย์
  • รองรับการบันทึกประวัติการซ่อมบำรุง รวมถึงการปรับปรุงการคิดค่าเสื่อมรวม หรือ แยกจากอุปกรณ์ที่เปลี่ยนเข้าไปใหม่
  • ควบคุมขบวนการการทำงานมาตรฐานเรื่องสินทรัพย์ถาวรทั้งหมดในระบบตั้งแต่การขอสั่งซื้อ การสั่งซื้อ การรับสินทรัพย์เข้าคลัง การโอนย้าย การเบิกไปใช้ และ การขาย สินทรัพย์อย่างครบวงจร
  • คำนวณ และ บันทึก มูลค่าสินทรัพย์เพื่อทำการ ลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติ
  • ทำการบันทึกรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการดูแลสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ที่ต้องบันทึกเป็นมูลค่าสินทรัพย์เพิ่ม เช่นอะไหล่ที่มีมูลค่าสูง
  • คำนวณมูลค่าสินทรัพย์เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เพื่อใช้ในการวางแผน และ คำนวณต้นทุนการผลิต
  • บันทึกรายละเอียดข้อมูลทางบัญชีได้ละเอียด ตั้งแต่ก่อนการบันทึกรายการ (Journal Before Transaction Post) และ ก่อนทำการลงสมุดบัญชี (Journal Before GL Post ) และ หลังบันทึกเข้าสมุดบัญชี (After GL Post)
  • รายงานการเคลื่อนไหว และ ต้นทุนทรัพย์สินถาวรตามหน่วยงานต่างๆ อย่างละเอียด
  • มี F/A Data Cube และ Data Extraction Package มาตรฐานที่มีรายละเอียดให้ใช้ในการวิเคราะห์ทางบัญชีทรัพย์สินถาวรตามมุมมองที่ต้องการโดยใช้ Business Intelligent Tools ที่ต้องการได้เอง