ระบบจัดส่งสินค้า

เป็นระบบที่ใช้บริหารข้อมูลระบบการขนส่งสินค้าโดยยานพาหนะของบริษัท และ บริษัที่ให้บริการส่งสินค้า เพื่อส่งสินค้า และ รับสินค้าคืนกลับ โดยสามารถรวบรวมข้อมูลใบส่งสินค้าชั่วคราว/ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล มาทำใบเบิกสินค้าจากคลังสินค้ามาจัดสินค้าเพื่อส่งสินค้า ตามเส้นทางการส่ง ตามข้อกำหนดยานพาหนะที่เหมาะสม หรือ ตามบริษัทฯ รับจ้างส่งสินค้า ระบบนี้มีคุณสมบัติ และ คุณลักษณะของการใช้งานดังต่อไปนี้

แผนภูมิขบวนการทำงานของระบบ (เหมือนบนจอภาพที่ใช้งานจริง)

  • บันทึกข้อมูลหลักของยานพาหนะทั้งหมด ต้นทุนขนส่งมาตรฐานที่ใช้ในการส่งสินค้าของยานพาหนะแต่ละประเภท และ ค่าจ้างส่งสินค้าตามจุดหมายปลายทางของบริษัทขนส่งแต่ละรายรวมถึงราคาเหมาจ่าย
  • วางแผน และ กำหนด รถขนส่ง ทีมงาน และ สายการเดินรถตามเส้นทางการส่งสินค้าที่ใช้ระยะทางสั้นประหยัด สะดวกรวดเร็ว และ สามารถทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลจัดส่งตาม ภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล บริษัทรับส่งสินค้า สถานที่ วันที่ และ จำนวนสินค้าที่จัดส่ง ตามสภาวะการที่เปลี่ยนแปรไป
  • รวมข้อมูลของสินค้า ทำการจัดสินค้าเข้า Rack หรือ Pallet พร้อมพิมพ์ Barcode Label ที่ต้องจัดส่งตามใบส่งของ ออกเป็นใบเบิกสินค้าตามรหัสสินค้าเพื่อเบิกสินค้าจากคลังสินค้า แล้ว นำไปใช้เป็นใบนำส่งสินค้าเพื่อจัดแบ่งสินค้าส่งตามสายการเดินรถพร้อมกับใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ และ ใบวางบิล (ถ้ามี)
  • ทำการจัดกลุ่มใบส่งสินค้าตาม จังหวัด อำเภอ ตำบล เพื่อเลือกบริษัทฯ ที่ให้บริการรับส่งสินค้าที่ให้บริการส่งตามจุดหมายปลายทางที่ต้องการพร้อมคำนวณค่าขนส่ง แล้ว พิมพ์ใบนำออกสินค้า/ใบส่งสินค้าให้บริษัทฯ รับจ้างขนส่งดำเนินการจัดส่ง
  • สามารถแบ่งเที่ยวรถส่งของเป็นหลายเที่ยวต่อใบแจ้งหนี้หนึ่งใบ
  • บันทึกข้อมูลสถานะขตามบวนการจัดส่งสินค้าเพื่อให้ทุกแผนกที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบข้อมูลตั้งแต่ส่งสินค้าออกจากบริษัท ถึงบริษัทขนส่ง ถึงลูกค้าที่จุดหมายปลายทาง และ ได้รับเอกสารยืนยันการับสินค้าจากลูกค้าได้ถูกต้องจนจบขบวนการ แล้วทำการยืนยันข้อมูลการส่งสินค้าให้ระบบลูกหนี้เพื่อออกใบวางบิลและติดตามเก็บเงินค่าสินค้าจากลูกค้า และ ให้ข้อมูลค่าขนส่งที่ต้องชำระให้กับบริษัทขนส่งผ่านระบบเจ้าหนี้ต่อไป
  • มี Delivery Data Cube และ Data Extraction Package มาตรฐานให้มีรายละเอียดที่ใช้ในการวิเคราะห์การจัดส่งสินค้าเอง หรือ จ้างบริษัทรับส่งสินค้าได้ตามมุมมองที่ต้องการโดยใช้ Business Intelligent Tools ที่ต้องการได้เอง