ระบบข้อมูลลูกค้า และ การขาย

เป็นระบบที่ใช้ในการดูแลข้อมูลของลูกค้า และ ขบวนการขายสินค้าทุกแบบ และ ประเภทจากคลังสินค้าต่างๆ ให้กับลูกค้าโดยมีคุณสมบัติ และ คุณลักษณะของการใช้งานดังต่อไปนี้

แผนภูมิขบวนการทำงานของระบบ (เหมือนบนจอภาพที่ใช้งานจริง)

 • ขายได้ทั้ง สินค้า และ บริการ ที่มีจำนวนคงคลัง และ ไม่มีจำนวนคงคลัง ให้กับลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล และ บุคคลธรรมดา โดยทำการขายแบบเงินเชื่อ เงินสด ฝากขาย และ รับฝากขาย แบบมีภาษี (รวมใน และ แยกนอก) และ ไม่มี/ยกเว้นภาษี
 • ทำใบเสนอราคา (Quotation) นำข้อมูลมาเป็นใบสั่งซื้อจากลูกค้า (Customer Order) หรือ รับข้อมูลใบซื้อจากลูกค้าผ่านระบบ Internet (Online Customer Order) แล้วอนุมัติเป็นใบสั่งขาย (Sale Order) โดยระบบจะทำการตรวจสอบปริมาณสินค้าในคลังว่ามีเพียงพอขายหรือไม่ให้ทราบโดยแสดงแถบสีให้เห็นอย่างชัดเจน
 • รองรับการขายที่มีสองหน่วยนับเช่น ขายเป็นม้วน คิดราคาเป็นหน่วยน้ำหนักจริง
 • กำหนดราคาสินค้าได้หลายแบบเช่น ตามระดับในแต่ละ (Class) ได้ 5 ระดับ ตามกลุ่มลูกค้า (Group) รวมถึงโปรแกรมส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) ในช่วงเวลาต่างๆ ได้หลายรูปแบบเช่น ส่วนลด/ของแถม ตามยอดการขาย ยอดขายสะสม ยอดขายตามจำนวนสินค้า แต่ละประเภทหน่วยนับ ขายกี่ลังแถมกี่ชิ้น และ อื่นๆ
 • ในกรณีให้บริการสามารถขายแบบผ่อนชำระเป็นงวดๆ และ ทำรายการค่าปรับ และ ค่าต่อบริการได้
 • กำหนด และ ควบคุมดูแลรายละเอียดข้อมูลของลูกค้ารายเดี่ยว และ ลูกค้าที่มีสาขา ประเภทของภาษีมูลค่าเพิ่มของแต่ละลูกค้า โดยรองรับขบวนการขายทั้งในประเทศ (Local) และ ต่างประเทศ (Export) ที่ต้องมีเอกสารประกอบการส่งออก
 • กำหนดผลิตภัณฑ์ที่สามารถขายให้ลูกค้าแต่ละราย ตามสาขา โดยกำหนดกลุ่มลูกค้าให้กับพนักงานขายในบริษัทแต่ละคน รวมถึงอัตราค่านายหน้าของการขายได้หลายรูปแบบ
 • สามารถทำการขายสินค้าที่มี Barcode และ Serial Number ได้ทุกประเภทการขาย (ขายสด, ขายเชื่อ … และ อื่นๆ)
 • ใช้ฐานข้อมูลลูกค้าขายสด และ ขายเชื่ออยู่ในฐานข้อมูลเดียวกันทำให้บริการลูกค้าได้ไม่ซ้ำซ้อน ครบถ้วน และ รวดเร็ว
 • ทำรายการขายสด/ค้าปลีก (Enhanced Point-of-Sales/EPOS) ให้กับลูกค้าทั้งแบบบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล ที่มีประวัติแล้ว หรือ เก็บประวัติใหม่ หรือ ไม่เก็บประวัติเลย ที่ติดตั้งกระจายอยู่ตามพื้นที่ (อำเภอ, จังหวัด, ภาค) ได้ทั้งแบบ Online และ Offline ทำให้ทราบยอดขายได้โดบอัตโนมัติทันทีที่ระบบ Online ได้
 • บันทึกรายการขายสดที่เกิดจากสาขา หรือ ที่เกิดจากหน่วยรถย้อนหลัง พร้อมใส่เลขที่ใบกำกับให้ถูกต้อง
 • ทำการขายสินค้าชนิดเดียวหลายรายการในใบขายใบเดียวกันต่างกันที่วันส่งสินค้า (Just-In-Time Sales Delivery) ได้
 • บันทึกรับเงินมัดจำ ขาย/คืนบรรจุภัณฑ์ และ เลือกใบลดหนี้ที่ใช้กับใบสั่งขายเพื่อลดยอดเงินเมื่อรับชำระเงินค่าสินค้า และ ทำการตรวจสอบสถานะลูกหนี้ (Credit Limit) ของลูกค้าโดยอัตโนมัติก่อนทำการอนุมัติการขาย
 • ย้อนดูประวัติการขายของลูกค้าย้อนหลังแล้วนำข้อมูลใบสั่งขายเก่ากลับมาใช้เป็นใบสั่งการขายใหม่
 • รองรับขบวนการ การเปลี่ยนสินค้า การรับคืนสินค้า การออกใบลดหนี้ (Credit Note) และ ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note)
 • ทำใบสั่งขายด่วน เพื่อจองสินค้า ทำใบหยิบสินค้า ก่อนพิมพ์ใบส่งของ/แจ้งหนี้ตามขบวนการโดยอัตโนมัติได้รวดเร็ว
 • นำข้อมูลการขายที่อยู่ในไฟล์จากนอกระบบมา Run Batch เพื่อบันทึกรายการขาย และ ตัดสินค้าแบบ Offline Sale ได้
 • บันทึกรายละเอียดข้อมูลทางบัญชีได้ละเอียด ตั้งแต่ก่อนการบันทึกรายการ (Journal Before Transaction Post) และ ก่อนทำการลงสมุดบัญชี (Journal Before GL Post ) และ หลังบันทึกเข้าสมุดบัญชี (After GL Post)
 • ออกรายงานที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์การขายมาตรฐาน (Sales Analysis)
 • มี Sales Data Cube และ Data Extraction Package มาตรฐานที่มีรายละเอียดให้ใช้ในการวิเคราะห์การขายได้หลายมุมมองเช่น พื้นที่, ประเภท, จำนวน, ลูกค้า ช่วงเวลา ของประวัติการขาย และ อื่นๆ ได้ชัดเจนตามมุมมองที่ต้องการโดยใช้ Business Intelligent Tools ที่ต้องการได้เอง