ระบบบัญชีต้นทุน

 เป็นระบบที่ใช้ในการตรวจสอบ และ ดูแลข้อมูลต้นทุนของสินค้าแต่ละรายการ โดยมีคุณสมบัติ และ คุณลักษณะของการใช้งานดังต่อไปนี้

แผนภูมิขบวนการทำงานของระบบ (เหมือนบนจอภาพที่ใช้งานจริง)

  • กำหนดข้อมูล ประเภทของต้นทุน กลุ่มต้นทุน ประเภทกลุ่มต้นทุน
  • กำหนดสูตรส่วนประกอบสินค้าที่ผลิต และ ต้นทุนมาตรฐาน เช่น ค่าแรง ค่าใช้จ่าย ค่าบรรจุภัณฑ์ ค่าวัตถุดิบ ในการผลิตสินค้าแต่ละรายการ
  • กำหนดมาตรฐานการกระจายต้นทุนของการผลิตสินค้าใน และ ต้นทุนในแต่ละงาน (Job)
  • ตรวจสอบ คำนวณ และ บันทึกต้นทุนการผลิต ตามจริงของสินค้าแต่ละรายการ
  • นำเข้า (Import) และ นำออก (export) ข้อมูลต้นทุนระหว่างระบบภายในกับระบบภายนอก
  • ทำรายการปรับปรุงการกระจายต้นทุนของการผลิตสินค้าในแต่ละงานให้เหมาะสมก่อนการบันทึกลงในบัญชีแยกประเภทตามรหัสของหน่วยงานในองค์กรที่เป็นเจ้าของรหัสสินค้านั้นๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ได้อย่างละเอียด
  • บันทึกรายละเอียดข้อมูลทางบัญชีได้ละเอียด ตั้งแต่ก่อนการบันทึกรายการ (Voucher Before Transaction Post) และ ก่อนทำการลงสมุดบัญชี (Journal Before G/L Post ) และ หลังบันทึกเข้าสมุดบัญชี (After G/L Post)
  • ทำรายงานต้นทุนต่างๆเช่น ประเภทของต้นทุน ต้นทุนตามส่วนประกอบ (Bill of Material) ตามค่ามาตรฐาน และ จากการสูญเสียในการผลิต
  • มี Costing Data Cube และ Data Extraction Package มาตรฐานที่มีรายละเอียดให้ใช้ในการวิเคราะห์ทางบัญชีต้นทุนได้ตามมุมมองที่ต้องการโดยใช้ Business Intelligent Tools ที่ต้องการได้เอง