ระบบใบแจ้งหนี้

เป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมการทำใบส่งสินค้าชั่วคราว ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ และ เป็นข้อมูลให้การทำใบวางบิลให้ถูกต้องจนกระทั่งถึงเวลาที่ต้องการจะพิมพ์เอกสารจริง หรือ ปรับปรุงเอกสารให้ถูกต้องตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อขจัดใบลดหนี้ และ เป็นไปตามกฏทางบัญชี โดยมีคุณสมบัติ และ คุณลักษณะของการใช้งานดังต่อไปนี้

แผนภูมิขบวนการทำงานของระบบ (เหมือนบนจอภาพที่ใช้งานจริง)

 • ทำรายการ และ พิมพ์ ใบส่งสินค้าชั่วคราว ใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี พร้อมข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย รวมทั้งทำรายการส่งปรับปรุงและใบสำคัญ ต่างๆ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงก่อนบันทึกตัดสินค้าจากระบบสินค้าคงคลัง และ รายการเข้าระบบบัญชีลูกหนี้
 • รองรับขบวนการทำใบสั่งขาย แล้ว ออกใบส่งของชั่วคราว หรือ ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ แล้วจองสินค้าให้โดยอัตโนมัติ พร้อมออกรายงานตรวจดูยอดสินค้าค้างส่งจากใบสั่งขาย
 • รองรับการออกใบแจ้งหนี้ชั่วคราวเพีอทยอยส่งสินค้าหลายๆ ครั้งโดยอ้างถึงใบแจ้งหนี้ใบเดียว เช่น การสินค้าขนไม่หมดในการขนส่งเที่ยวเดียว หรือ การขายให้ราชการ
 • เลือกรายการจากใบสั่งขายที่ยังค้างส่งเฉพาะบางรายการจากใบสั่งขายหนึ่งใบหรือจากหลายๆ ใบสั่งขาย หรือ ทุกรายการจากใบสั่งขายใบเดียวมาออกใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ใบเดียว
 • ควบคุมการออกหมายเลขของใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ นำหมายเลขใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีกลับมาใช้ใหม่ ให้เป็นตามข้อกำหนดของลูกค้าแต่ละรายได้อย่างถูกต้องตามวิธีการขายทุกประเภทในระบบการขายข้างต้น
 • ทำการจัดเรียงลำดับเลขที่ของรายการสินค้า/บริการ ก่อนพิมพ์ ใบแจ้งหนี้ รหัสของตราปิดผนึก เพื่อให้ตรงกับใบสั่งซื้อจากลูกค้า
 • ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ให้ตรงกับสินค้าที่ได้ส่งจริงทั้ง 2 หน่วยนับ กับการปรับปรุงจำนวนสินค้าที่จองตาม FIFO LOT ต่างๆ ได้ละเอียดถูกต้อง พร้อมทำการคำนวณจำนวนเงินใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ใหม่ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งเปลี่ยนแปลงลดรายการ และ/หรือ จำนวน ในกรณีที่มีจำนวนสินค้าไม่พอส่ง เป็นการช่วยลดการออกใบลดหนี้โดยไม่จำเป็น และ เห็นข้อมูลในคลังสินค้าแบบ Real-time
 • บันทึกรายละเอียดข้อมูลทางบัญชีได้ละเอียด ตั้งแต่ก่อนการบันทึกทำรายการ (Journal Before Transaction Post) และ ก่อนทำการลงสมุดบัญชี (Journal Before GL Post ) และ หลังบันทึกเข้าสมุดบัญชี (After GL Post)
 • สามารถแก้ไขราคาของใบแจ้งหนี้ที่ Posted แล้วเพิ่อให้ตรงกับความเป็นจริงตามราคาที่ถูกต้องที่ทราบภายหลัง
 • ให้ข้อมูลใบส่งสินค้าชั่วคราว/ล่วงหน้า กับระบบจัดส่งสินค้าเพื่อเตรียมเส้นทางเดินรถให้แก่ทีมส่งสินค้า สินค้าที่ต้องเตรียมเบิกสินค้าแล้วจัดส่งให้ลูกค้า และ ทำการบันทึกบัญชีหลังจากตรวจเช็คว่าสามารถส่งสินค้าได้เรียบร้อยแล้ว
 • พิมพ์ ใบคืนบรรจุภันฑ์ ใบข้อความพิเศษ ใบนำส่งสินค้าในประเทศ และ ส่งออกไปต่างประเทศ
 • มี Billing Data Cube และ Data Extraction Package มาตรฐานที่มีรายละเอียดให้ใช้ในการวิเคราะห์เรี่องการออกใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี ตามการขายประเภทต่างๆ การปรับปรุงแก้ไข และ การออกใบกำกับได้ตามมุมมองที่ต้องการโดยใช้ Business Intelligent Tools ที่ต้องการได้เอง