ระบบบัญชีลูกหนี้

เป็นระบบที่ใช้ในการดูแลตรวจสอบข้อมูลบัญชี ลูกหนี้ ลูกหนี้ค้างชำระของลูกค้า โดยมีคุณสมบัติ และ คุณลักษณะของการใช้งานดังต่อไปนี้

แผนภูมิขบวนการทำงานของระบบ (เหมือนบนจอภาพที่ใช้งานจริง)

 • บันทึกค่ายอดลูกหนี้เริ่มต้น (Opening Balance) และ บิลที่คงค้างของลูกค้าทุกรายเพื่อติดตามการเก็บเงินเมื่อเริ่มใข้ระบบงาน
 • บันทึกข้อมูลรายรับจากระบบขายทุกระบบ พร้อมภาษี เข้าตามรหัสบัญชีต่างๆ
 • รองรับรวบรวมใบแจ้งหนี้หลายใบมาอยู่ในใบวางบิลหนึ่งใบเพื่อรับชำระเงิน และ ออกใบจ่ายงานเก็บเงินให้กับพนักงานเก็บเงินหรือพนักงานขาย และ บันทึกผลการวางบิล และ เก็บเงินจนจบขบวนการ
 • ทำการรับชำระจากใบแจ้งหนี้หลายใบด้วย เงินสด เช็คหลายใบ โอนเงิน และ บัตรเครดิต ได้พร้อมๆ กันในการรับชำระหนึ่งบิล พร้อมแสดงเงินทอนในกรณีชำระด้วยเงินสด โดยสามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลหมายเลข และ ธนาคาร Cheque, Credit Card, เงินโอน ได้ครบถ้วน
 • รับชำระแบบล่วงหน้า และ ชำระบางส่วน แล้ว ติดตามการรับชำระเงินจนครบตามจำนวน
 • พิมพ์ใบเสร็จล่วงหน้า ยกเลิก/เปลี่ยนแปลงใบเสร็จแล้วพิมพ์ใบเสร็จใหม่ พิมพ์ใบเสร็จซ้ำ พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 1 ใบ ต่อใบแจ้งค่าบริการ 1 ใบ และ ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 1 ใบ ต่อใบแจ้งค่าบริการหลายใบ ทั้งที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยสามารถจัดรูปแบบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีชนิดเต็มรูปแบบ ตามที่สรรพากรกำหนด
 • บันทึก และ ควบคุมลูกหนี้รายตัวโดยมีรายงานลูกหนี้คงค้างเตือนล่วงหน้า
 • สอบถาม ตรวจสอบ บันทึกข้อมูลรายรับจากระบบขายทุกระบบ พร้อมภาษี เข้าตามรหัสบัญชีต่างๆ
 • บันทึก และ ควบคุมการนำรายได้เข้าตามบัญชีธนาคารต่างๆ
 • ตรวจสอบ ติดตาม และ บันทึก เช็คผ่านชำระบางใบ เช็คคืน และ ยกเลิกเช็คเพื่อเปลี่ยนเช็คใหม่ เพื่อเข้าขบวนการปรับปรุงข้อมูลบัญชีค้างรับ และ บัญชีหนี้เสียกับลูกค้าแต่ละราย
 • บันทึก และ ควบคุมเช็ครับเพื่อนำฝากธนาคารตามวันที่กำหนดโดยเลือกจากรายการรับเช็ค
 • รายงาน และ พิมพ์ การออกใบ ลดหนี้ เพิ่มหนี้ แสดงรายการ ยอดเงินที่รับชำระ, ยอดเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม, ยอดเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย และส่วนลด
 • ทำการเปลี่ยนเช็ครับใบใหม่แทนใบเดิม
 • บันทึกรายละเอียดข้อมูลทางบัญชีได้ละเอียด ตั้งแต่ก่อนการบันทึกรายการ (Journal Before Transaction Post) และ ก่อนทำการลงสมุดบัญชี (Journal Before GL Post ) และ หลังบันทึกเข้าสมุดบัญชี (After GL Post)
 • รายงาน และ พิมพ์ ข้อมูลรายละเอียด เลขที่, วันที่, จำนวนเงิน ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่สัมพันธ์กับค่าบริการที่เรียกเก็บ ของหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายของลูกค้า และรายงานทุกแบบที่สำคัญ ได้ถูกต้องครบถ้วน
 • รายงานลูกหนี้คงค้างได้ตามจำนวนเดือนคงค้างที่กำหนด
 • กำหนดตัวเลือกการออกรายงานการรับชำระ เช่น ช่วงเวลาที่ต้องการ สถานที่รับชำระ จุดรับชำระเงินแต่ละเครื่อง ตามเจ้าหน้าที่ ตามรหัสบัญชี ประเภทบริการ การรับชำระ ประเภทลูกค้า โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านั้น ประวัติ ประเภทการรับชำระ ระยะเวลาของการค้างชำระ ยอดวงเงินที่ค้างชำระ
 • มี A/R Data Cube และ Data Extraction Package มาตรฐานให้ใช้ในการวิเคราะห์ทางบัญชี และ การเงินได้ตามมุมมองที่ต้องการโดยใช้ Business Intelligent Tools ที่ต้องการได้เอง