ระบบบัญชีเจ้าหนี้

เป็นระบบที่ใช้ในการตรวจสอบ และ ดูแลข้อมูลบัญชีเจ้าหนี้รายตัว เงินค้างชำระให้ผู้จำหน่ายสินค้า โดยมีคุณสมบัติ และ คุณลักษณะของการใช้งานดังต่อไปนี้

แผนภูมิขบวนการทำงานของระบบ (เหมือนบนจอภาพที่ใช้งานจริง)

 • บันทึกค่ายอดค้างชำระเริ่มต้น (Opening Balance) สำหรับผู้จำหน่ายสินค้าแต่ละราย
 • กำหนดประเภท และ ระยะเวลาการชำระ ของแต่ละสินค้าที่ทำข้อตกลงไว้กับผู้จำหน่าย
 • บันทึกข้อมูล จำนวน และ เลขที่เช็คของทุกธนาคารที่ใช้ชำระค่าสินค้า เพื่อทำการออกเช็คให้ผู้จำหน่ายได้ถูกต้อง
 • ใช้ข้อมูลการจัดซื้อ และ ข้อมูลการรับสินค้าเข้าคลังสินค้า เพื่อช่วยให้การตั้งเจ้าหนี้เป็นไปอย่างถูกต้อง และ สะดวกรวดเร็ว
 • บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดซื้อในขบวนการดูแลค่าใช้จ่ายทั่วไปของแต่ละผู้จำหน่ายสินค้ามาประกอบเป็นต้นทุนการจัดซื้อจริงของการรับสินค้าในแต่ละครั้ง
 • ตรวจข้อมูลการรับสินค้าเข้าคลังสินค้าแล้ว โดยเทียบกับใบสั่งซื้อ ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ และ ใบวางบิล จากผู้จำหน่ายสินค้าเพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายตามศูนย์ต้นทุน (Center) และ งบประมาณ (Budget) ของเจ้าหนี้ต่างๆ เพื่อขออนุมัติสั่งจ่ายโดยไม่ต้อง ทำการป้อนรายการข้อมูลใหม่
 • ทำการสั่งจ่ายจากการรับสินค้าบางส่วน หรือ รอให้รับสินค้าครบตามใบสั่งซื้อทั้งหมดแล้วจึงสั่งจ่ายทีเดียว
 • จัดเตรียมข้อมูล และ พิมพ์ใบแจ้งหนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้จำหน่ายสินค้าที่อยู่ในฐานข้อมูลต้นทุนทั่วไป (General Cost) ที่ไม่มีใบสั่งซื้อ/ใบแจ้งหนี้
 • พิมพ์ใบรับวางบิลแบบเดี่ยว, แบบรวม, แบบต้นทุนทั่วไป รวมถึงบันทึกรายการ ใบลดหนี้ และ ใบเพิ่มหนี้
 • สามารถทำการสั่งจ่ายแบบแบ่งจ่ายชำระบางส่วน (ผ่อนชำระ) จากสินค้าที่รับแล้ว
 • ทำการบันทึกการชำระหนี้ได้หลายประเภท เช่น เงินสด เช็ค เครดิตการ์ด และ โอนเข้าบัญชีธนาคาร ในการชำระแต่ละครั้ง
 • ตรวจสอบ ทำการอนุมัติรายการชำระ และ พิมพ์เช็คให้กับผู้จำหน่ายสินค้าก่อนถึงวันครบกำหนดชำระเงิน
 • ดึงข้อมูลค่าขนส่งจากระบบจัดส่งสินค้าที่ส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วมาทำจ่ายชำระแบบค่าใช้จ่ายทั่วไปจ่าย
 • ทำเช็คจ่ายพร้อมบันทึกใบสำคัญจ่ายและทำการลงสมุดรายวันจ่ายเมื่อเช็คถูกตัดจากบัญชีธนาคารแล้ว
 • บันทึกรายละเอียดข้อมูลทางบัญชีได้ละเอียด ตั้งแต่ก่อนการบันทึกรายการ (Journal Before Transaction Post) และ ก่อนทำการลงสมุดบัญชี (Journal Before GL Post ) และ หลังบันทึกเข้าสมุดบัญชี (After GL Post)
 • ทำการตรวจสอบ และ พิมพ์รายงานสถานะบัญชีค้างชำระประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือนต่างๆ ภาษีซื้อ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ข้อมูลเช็คอย่างละเอียดครบถ้วน
 • มี A/P Data Cube และ Data Extraction Package มาตรฐานที่มีรายละเอียดให้ใช้ในการวิเคราะห์ทางบัญชี และ การเงินได้ตามมุมมองที่ต้องการโดยใช้ Business Intelligent Tools ที่ต้องการได้เอง