ActiveERP Product Overview

Introduction


 

 

คำนำ

 

     ActiveERP คือระบบซอฟต์แวร์รวมที่ใช้บริหารขบวนการทำธุรกิจกับทรัพยากรของทั้งองค์กรแบบ Workflow-based Enterprise Resource Planning ช่วยให้ขบวนการทำงานในทุกหน่วยงานเป็นมาตรฐาน โปร่งใสชัดเจน ทำงานได้ต่อเนื่อง คล่องตัว ไม่ซ้ำซ้อน ใช้งานง่ายรวดเร็ว และ วัดผลได้ โดยเริ่มใช้งานเฉพาะระบบที่ต้องการก่อนแล้วค่อยๆ จัดหาเพิ่มระบบอื่นๆ ที่ต้องการได้ในภายหลัง ทั้งยังสามารถแจ้งความต้องการเพื่อเพิ่มคุณสมบัติ และ ขบวนการให้เหมาะสมสำหรับทุกองค์กร
     ActiveERP มาพร้อมกับ OLAP Cubes ที่ใช้ร่วมกับ Business Intelligent (BI) Tools เพื่อให้ข้อมูลด้าน Key Performance Indicator (KPI) มาตรฐานที่ใช้ข้อมูลจากการทำงานมาวิเคราะห์ข้อมูลด้าน CRM และ Supply Chain ได้หลายๆ มุมมองพร้อมกัน ช่วยให้ทำการตัดสินใจบริหารงานเป็นไปอย่างครบถ้วนทุกมุมมอง และ ทันเหตุการณ์

 

รูปที่ 1

 

 

  ActiveERP มีองค์ประกอบของระบบซอฟต์แวร์ต่างๆที่ทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวกันได้ดังต่อไปนี้
   
1. Administrative 2. General Ledger
3. Research and Development 4. Inventory
5. Customer and Sales 6. Billing
7. Delivery 8. Account Receivable
9. Production Planning and Control 10. Supplier and Purchase
11. Account Payable 12. Fixed Assets
13. Supplies 14. Costing
15. Human Resource and Employee Benefits 16. Maintenace
 
Oveall System Processes

 

 

 

 

 

 
  สรุปคุณสมบัติทั่วไปโดยของ ActiveERP มีดังนี้
   
 • พัฒนาให้ใช้ได้กับทุกธุรกิจ โดยโปรแกรมทุกรุ่นได้รวบรวมความต้องการทั้งหมดไว้ที่โปรแกรมเดียวเพื่อให้ผู้ใช้งานทุกราย ได้ใช้ระบบ ActiveERP ที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตลอดเวลาตามปรัชญาแบบ All-for-One and One-for-All
 • ใช้ได้หลายบริษัท (Multi-company) พร้อมๆกัน และ สามารถตั้งค่าให้สำเนาข้อมูลหลักที่บริษัทหลักไปยังฐานข้อมูลของบริษัทอื่นๆ ในทันที หรือ ตามเวลาที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติหลังปรับปรุงข้อมูลหลักเช่น สินค้า ลูกค้า ผู้จำหน่าย หรือ อื่นๆ
 • ใช้งาน และ เข้าใจง่าย เพราะทำงานเดินตามขบวนการมาตรฐาน (Best Practice Workflow Processes) ที่แสดงรูปไว้อย่างชัดเจนบนหน้าจอหลักของแต่ละระบบงาน โดยการใช้ Right-Mouse Click ที่ขบวนการ เพื่อเลือกทำงานกับโปรแกรมจากเมนูที่ปรากฏขื้น (Pop-up Menu) ที่ขบวนการที่ต้องการ มีการแสดงกิจการรมต่างๆ Business Activity Monitoring (BAM) ด้วยสีเช่น การอนุมัติอัตโนมัติด้วย สีเขียว หรือ งานคงค้างที่จุดอนุมัติงานด้วย สีเหลือง หรือ มีงานที่ไม่ได้รับการอนุมัติภายในเวลา หรือ เกินจำนวนที่กำหนดด้วย สีแดง.

 

 

   

 

 

 • ตั้งค่าการทำงานระบบต่างๆ (Modules’ Parameters) ให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละธุรกิจที่มีคนน้อยที่ต้องการใช้งานง่าย และ รวดเร็ว ไปถึงธุรกิจที่มีคนมากที่ต้องการอนุมัติความถูกต้องตามขั้นตอน และ หน้าที่ในขบวนการทำงาน
 • กำหนดการอนุมัติในแต่ละขั้นตอน และ แต่ละเอกสาร ทั้งแบบคนเดียว (Single Approval) และ มากกว่าหนึ่งคน (Parallel Approval) โดยตั้งค่าให้มีการส่งข้อความภายใน (Operation Message) ไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเมื่ออนุมัติแล้ว (Real-time Event Notification)
 • ใช้ได้หลายภาษาพร้อมๆ กันในระบบเดียวกัน เช่น ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น จีน เนื่องจากใช้รหัสตัวอักษรสากลแบบ UNICODE โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกภาษา และ ปรับปรุงคำอธิบายที่ เมนู, หน้าจอ, และ ข้อความ (Popup Msg.) ที่ต้องการได้เอง
 • ใช้พื้นฐานระบบบัญชีมาตรฐานสากล และ ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร สามารถกำหนดภาษีมูลค่าเพิ่มตามรหัสสินค้า รายลูกค้า และ รายผู้จำหน่าย, ทำรายการบัญชีได้ทั้งแบบ Periodic หรือ Perpetual, ทำการคำนวณต้นทุนแบบ Weighted Average, Moving Average และ FIFO ได้ทั้งสามแบบพร้อมๆ กัน
 • ใช้ระบบบัญชีแยกประเภท (GL) กับ โครงการ (Project), งบประมาณ (Budget) และ ศูนย์ต้นทุน (Center Code) ที่ทำงานกับเงินหลายสกุล สามารถกำหนดรหัสบัญชี แล้ว ตั้งสูตรคำนวณรายงานด้านการเงินแบบต่างๆ และ จัดรูปแบบรายงานได้เอง ด้วยรายงานที่ใช้ Crystal Report ทีมี Free Runtime ให้
 • กำหนดรหัสเอกสารเช่น บริษัท, คลัง, Center, Prefix, Midfix, Suffix วันที่ (พุทธ, คริสต์, อิสลาม) และ เลขที่ ได้ทุกแบบ
 • สามารถอ้างถึงเอกสารมาตรฐาน ISO ที่ขั้นตอนทำงาน และ ค้นประวัติการทำรายการของเอกสารย้อนหลังได้ทุกเวลา
 • ทำงานแบบ Online และ Offline กับสำนักงานที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ ได้ต่อเนื่อง เพราะรองรับการกระจายฐานข้อมูล (Distributed Databases) ที่ติดตั้งตามสถานที่ๆ อยู่ห่างไกลกัน และ ทำการปรับปรุงข้อมูลให้เหมือนกันได้ตลอดเวลาทันที (Online Real-time) หรือ แบบกำหนดตามช่วงเวลาที่กำหนด (Online/Offline Scheduled) ทำให้ทำงานในแต่ละสำนักงานได้อย่างต่อเนื่องรวดเร็วเป็นอิสระเปิดให้ก้าวข้ามข้อจำกัดทางเครือข่ายสื่อสาร
 • จำนวนสินค้าไม่ต้องติดลบ ก็เดินงานได้ตลอดขบวนการ สามารถตั้งคลังสินค้า (Warehouse), พื้นที่ (Zone/Line) และ จุดที่เก็บสินค้า (Location) ได้ไม่จำกัด โดยเลือกเบิกสินค้าตามวันที่จะหมดอายุก่อน (Expire Date) ตามด้วยแบบ FIFO หรือ เลือก Lot เองตามวันที่รับสินค้าเข้าคลังพร้อมต้นทุน และ สามารถปรับปรุงต้นทุนของ Lot ให้ถูกต้องเมื่อรู้ต้นทุนจริง
 • ใช้กับสินค้าที่มีหลายหน่วยนับ และ ทำรายการมี 2 หน่วยนับ (หน่วยนับสินค้า และ หน่วยคิดราคา) ได้ทั้งระบบ และ ใช้กับรหัส Barcode มาตรฐานทุกแบบ พร้อมใช้งานกับสินค้าที่มีเลขประจำตัวสินค้า Serial Number
 • ทำรายการขายเชื่อ, ขายสด (Enhanced POS), ฝากขาย และ รับฝากขาย บนฐานข้อมูลลูกค้าเดียวกันได้ข้อมูลครบถ้วน
 • สืบค้นข้อมูลย้อนหลัง (Traceability) ได้รวดเร็ว เนื่องจากออกแบบให้ทำรายการมากๆ พร้อมกันหลายจอได้รวดเร็ว มีความเชื่อถือของระบบสูงสุด และ ทำการเปลี่ยนการใช้งานจากฐานข้อมูลหลักไปใช้ฐานข้อมูลสำรองได้ทันที
 • มีหน้าจอ Search ไว้ค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว แล้วเลือกข้อมูลหลายๆ รายการออกมาใช้งานได้ในครั้งเดียว
 • รองรับการเรียกดูข้อมูล และ ทำรายการที่เหมาะสมบนระบบ Internet ผ่าน Mobile Devices และ เปิดให้พัฒนาการเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตลอด
 • มีระบบ ActiveSync ช่วยปรับปรุง (Update) โปรแกรมให้เป็นรุ่นล่าสุดอยู่เสมอ และ ป้องกันการใช้งานโปรแกรมผิดรุ่น
 • ทำการ Export ข้อมูลที่อยู่ในตารางบนหน้าจอออกไปใส่ในไฟล์ MS Excel เพื่อนำไปใช้งานต่อในรูปแบบที่ต้องการ
 • เก็บข้อมูลย้อนหลังของทุกระบบไว้ใน Data Warehouse เพื่อใช้วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ และ พยากรณ์ในรูปแบบ กราฟิค ประเภทต่างๆ โดยใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ BI Tools เพื่อคำนวณกับดัชนีชี้วัด (KPI) ประเภทต่างๆ ได้ไม่จำกัดดังเช่น ตัวอย่างการใช้ Business Intelligent วิเคราะห์, สร้าง KPI และ ทำรายงาน จาก Data Warehouse ดังตัวอย่างนี้เป็นต้น

 

 

 

INTEGRATION WITH

MS OfficeSuite

MS PowerPivot

MS SharePoint

 

 

 
โครงสร้างระบบแบบ Real-time ของ ActiveERP ที่ทำงานได้ทั้งแบบ Online และ Offline