ActiveERP Product Overview

Inventory


 

ระบบสินค้าคงคลัง

เป็นระบบที่ใช้ในการบริหารสินค้าในคลังสินค้า ทำรายการเคลื่อนไหวของสินค้าทั้งหมด แล้ว ออกรายงานของ การรับเข้า จอง จ่ายออก และ ปรับปรุงยอดคงเหลือ ในคลังสินค้าให้ถูกต้องเสมอ โดยมีคุณสมบัติ และ คุณลักษณะของการใช้งานดังต่อไปนี้

 

 

 

แผนภูมิขบวนการทำงานของระบบ (เหมือนบนจอภาพที่ใช้งานจริง)

 

 

 

 

 
 • ควบคุมได้ทั้งสินค้า และ บริการ โดยสามารถกำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม และ หัก ณ ที่จ่าย ประจำรหัสสินค้า
 • บันทึกรายการวัตถุดิบที่สามารถใช้ทดแทนได้ กรณีที่สินค้าหลักมีไม่พอ
 • กำหนดคลังสินค้า (Warehouse), ขอบเขต (Zone/Line) และ จุดเก็บสินค้า (Location) ได้ไม่จำกัด เพื่อใช้เป็น คลังวัตถุดิบ สินค้าสำเร็จรูป วัดสดุสิ้นเปลือง ชำรุด แลกเปลี่ยน ขาย ฝากขาย และ รับฝากขาย
 • กำหนดรหัสสินค้า-บริการ ประเภทกลุ่ม กลุ่ม และ ชนิดของสินค้า คุณสมบัติทางกายภาพ, รหัส Barcode, Serial No., หน่วยนับ, คลัง-จุดเก็บ, รหัสที่สามารถใช้ทดแทนได้, ภาษีที่ใช้, รหัสบัญชีที่ใช้กับรหัสสินค้า-บริการนี้ สถานะใช้งานได้/ไม่ได้ และ รายละเอียดอื่นๆ ให้พร้อมใช้งานในระบบตามวันที่กำหนดเริ่มใช้งานในระบบ
 • ตั้งค่าที่รหัสสินค้า ว่าจะให้ผ่าน หรือ ไม่ผ่านขบวนการควบคุม/ตรวจคุณภาพสินค้า (QA/QC) ที่เกิดจากการรับของคืนจากการขาย การแลกเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อ และ การรับสินค้าที่ผลิตเสร็จจากสายการผลิต
 • จำนวนสินค้าในคลังเป็นจำนวนตามจริงไม่ต้องติดลบก็สามารถทำงานได้จนครบขบวนการ โดยรองรับการใช้งานแบบ 2 หน่วยนับ - หน่วยนับสินค้า และ หน่วยคิดราคา กับทุกระบบงาน (ในระบบซิ้อ, สินค้าคงคลัง, ผลิต และ ขาย) ตามหน่วยนับจริงเช่น 10 ลัง 4 กล่อง 9 ขวด โดยไม่ต้องเป็นจุดทศนิยม
 • ทำการบันทึกรับสินค้า หรือ บริการ แบบมีจำนวน หรือ ไม่มีจำนวน สินค้าเข้าคลังโดยกำหนดที่คุณสมบัติของสินค้านั้นๆ
 • รับสินค้าเข้าคลังพร้อมบันทึกต้นทุนจริงโดยมีเลขที่รับสินค้า และ Lot ของการผลิตสินค้าของผู้จำหน่ายกำกับ แบบ FIFO/LIFO ได้ทั้งแบบที่มี ใบสั่งซื้อ (PO Goods Receive) และ ไม่มีใบสั่งซื้อ (None-PO Goods Receive) และ รับสินค้าที่มีรหัสประจำตัวสินค้า (Serial No) ของสินค้าที่มีจำนวนมากๆ โดยการนำเข้าข้อมูลเข้าจาก Excel ได้รวดเร็ว
 • ทำการแยกส่วนประกอบของสินค้าสำเร็จรูป (Reverse BOM) ที่ผลิตเสร็จแล้วออกเป็นวัตถุดิบที่มีสถานะ ของดี หรือ ของรอการตรวจสอบ แล้วส่งไปเก็บตามจุดเก็บที่ต้องการ
 • ทำการแปลงหน่วยสินค้า สินค้าตาม Lot ต่างๆ พร้อมกับต้นทุน ตามการใช้งานจริง เช่น เปลี่ยน สินค้า 1 กิโล มาเป็นสินค้า 10 ชิ้น พร้อมทั้งปรับต้นทุนสินค้าหน่วยนั้นๆ ให้ถูกต้องโดยอัตโนมัติ
 • ควบคุมการจอง แล้ว เบิกสินค้าออกจากคลังสินค้าเป็นตามเวลาแบบ FIFO หรือ ตามวันหมดอายุ หรือ ตามแต่จะเลือกตามต้องการ เพื่อจ่ายออกจากคลังสินค้า เพื่อนำเข้าสู่สายการผลิต, ส่งให้ลูกค้า, ฝากขาย, ยืม และ ส่งคืนผู้จำหน่าย
 • เลือกทำการจองสินค้าที่ขั้นตอนออกใบส่งสินค้าชั่วคราว หรือ ตอนออกใบส่งสินค้าใบแจ้งหนี้ตัวจริงก็ได้ทำให้ขายได้คล่องตัว
 • ทำการ การโอนย้ายตำแหน่งจัดเก็บสินค้าตาม Lot ต่างๆ พร้อมกับต้นทุน, การโอนรหัสสินค้าสินค้าเก่ามาเป็นรหัสสินค้าใหม่ตาม Lot ต่างๆ พร้อมกับต้นทุน เช่น กรณีการลดเกรดสินค้า รับสินค้าผิดรหัส และ การโอนสถานะสินค้าตาม Lot ต่างไป เช่นสถานะสินค้า ดี, รอการตรวจสอบคุณภาพ, ถูกพักการเคลื่อนไหวเพื่อตรวจสอบ และ ชำรุด เป็นต้น
 • รองรับการโอนสินค้าให้สาขาโดยผ่านบริษัทขนส่ง และ บันทึกค่าขนส่งไว้ไปใช้ในการทำจ่ายค่าขนส่งในระบบเจ้าหนี้
 • สอบถามปริมาณสินค้าในคลังสินค้า สายการผลิต จองเพื่อขาย ค้างส่ง และ ค้างรับ จากใบสั่งขาย ใบสั่งซื้อ และ ใบสั่งผลิต
 • ทำการบันทึก Lot สินค้าที่เบิกสินค้าตามสูตรการผลิตหลัก หรือ ตามสูตรการผลิตทางเลือก (Alternative BOM) ถ้าปริมาณสินค้าไม่พอได้โดยอัตโนมัติแล้ว ทำการรับสินค้าที่ผลิตเสร็จเข้าคลังพร้อมต้นทุนที่ถูกต้องของแต่ละใบสั่งผลิต (Job Order)
 • คำนวนต้นทุนของสินค้าที่อยู่ในคลังสินค้าทั้งที่เป็นตามแบบต้นทุนจริง (Actual FIFO Lot ) แบบค่าเฉลี่ย (Weighted Average) และ แบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) ได้พร้อมกัน แล้ว ออกรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ และ ประจำเดือนต่างๆ ที่ช่วยให้เห็นสภาพการเคลื่อนไหวของๆ ที่อยู่ในคลังสินค้าทั้งหมดตามประเภทต้นทุนที่ต้องการ
 • ทำการเช็คสต๊อค และ ปรับปรุงจำนวนสินค้าในคลังสินค้า และ ในสายการผลิต โดยไม่ต้องหยุดการเบิกจ่ายได้ตลอดเวลา
 • บันทึกรายละเอียดข้อมูลทางบัญชีได้ละเอียด ตั้งแต่ก่อนการบันทึกรายการ (Before Transaction Post) และ ก่อนทำการลงสมุดบัญชี (Voucher Before GL Post ) และ หลังบันทึกเข้าสมุดบัญชี (Voucher after GL Post)
 • มี Inventory Data Cube และ Data Extraction Package มาตรฐานที่มีรายละเอียดให้ใช้ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของสินค้าตาม LOT และ ตามขบวนการได้ตามมุมมองที่ต้องการโดยใช้ Business Intelligent Tools ที่ต้องการได้เอง